หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564
ข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีพาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (ก.ย.64 - ก.ย.65) ศูนยืพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชยภูมิ ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
นโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรีตำบลรอบเมือง
วันที่ 25 พ.ค.65  กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่1 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย , ส อบต. , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้ที่รักษาตัวและกักตัวที่บ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ครอบครัว 5 ถุงยังชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองรับใบประกาศเกียรติบัตรรับรอง มาตรฐาน (EHA) Environment Health Accreditation - คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด กรมอนามัย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น(Environment Health Accreditation: EHA) ตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ -ส่งเสริม -สนับสนุน -พัฒนาคุณภาพ -ประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวคล้อมของ อปท. และการดำเนินงาน อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดลัอม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ เป็นประจำทุกปี เป็นการสร้างกำลังใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดย ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้ารับมอบใบประกาศรับรอง มาตรฐาน EHA คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  ได้รับการประสานงานจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา จะมามอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวยากจน จำนวน 3 ราย โดยท่านพลตรี ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21 ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ ร่วมกับ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ รองนายกอบต. เลขานายกอบต. ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวยากจนจำนวน 3 ราย ดังนี้  1.นายชรินทร์ ปิ่นคำ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่  2.น.ส.เสาวลักษณ์ บุญสรณ์ บ้านเลขที่ 289 หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่  3.นางนัยนา เหลาหวายนอก หมู่ที่3 บ้านกกบก  โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 3 ถุง และผ้าห่มจำนวน 5 ผืน
การทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ (สัตว์จรจัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านกกบก  หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
กิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลรอบเมือง ประจำปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย            และเครื่องวัดอุณหภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินกิจกรรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการพ่นหมอกสารเคมีกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองสัวสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,310,505

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.