หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
งานเลือกตั้ง 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ฯ จำนวน 20 ราย ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี สามารถยื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศกระทรวง พม.2563 หน่วยงานรับเรื่อง รวบรวมแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้ พมจ. ช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท
จดหมายข่าว คัดแยกขยะ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ท่านอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ บ้านโนนกอก หมู่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิพร้อมได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มเสี่ยง กักตัว Home Quarantine
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางนลินี ศรีพล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมกับ ชุด ศปก.ต.รอบเมือง ประกอบด้วย รพ.สต.หนองหลอด , กำนัน สารวัตรกำนัน ,อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้ลงพื้นที่บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ 2 ตำบลรอบเมือง เนื่องจากได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันบ้านขี้เหล็กใหญ่ จำนวน 1 ราย (เป็นรายที่ 6 ของตำบลรอบเมือง) พร้อมให้คำแนะนำ Home Quarantine ต่อกลุ่มเสี่ยง พร้อมได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านผู้ป่วย
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะทำงานหน่วยงานปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบต.รอบเมืองร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต.หนองหลอด อสม. ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงภายในพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งมอบหนังสือและให้คำแนะนำ เรื่องปิดสถานที่การชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-19 
ออกจากบ้าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19 D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ
สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน "วิกฤตินี้ ของจริงนะครับ ชาวชัยภูมิต้องร่วมมือกัน ถึงจะปลอดภัย"
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหะสถานทุกครั้ง และหากผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถาน จะมีโทษปรับ คือ อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (5)หรือ (6) มีอัตราค่าปรับกำหนดให้เปรียบเทียบ ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 12,000 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 20,000 บาท จึงขอให้ประชาชนในตำบลรอบเมืองทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
วันที่ 5 เมษายน 2564 อบต.รอบเมือง มอบน้ำยาแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ให้กับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สนับสนุน face shield ให้ รพ.สต.หนองหลอด จำนวน 50 ชิ้น เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดกรองโรคโควิด-19 และให้บริการประชาชน ในตำบลรอบเมือง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
#ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง  ประจำปีการศึกษา  2564 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา  2564  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม - 30 เมษายน  2564  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 70 ชั่วโมง จำนวน 4,500.-  บาท
ช่วเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้   บ้านนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ   บ้านเลขที่  75  หมู่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วยเหลือเบื้องต้น  ด้วยการมอบถุงยังชีพ  และได้พิจารณาความช่วยเหลือ  เป็นวงเงินทั้งหมด  63,700.-  บาท  ซึ่งได้ประกาศให้ความช่วยเหลือลงวันที่  8  มีนาคม  2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,319

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.