ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 10 ตุลาคม 2565​ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน และ งานสาธารณสุข ออกเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ หลังน้ำท่วม
วันที่ 13 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยนายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินโครงการนั่น มีกลุ่มเป้าหมายโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร , ผู้ประกอบการร้านแผงลอย , ผู้ประกอบการร้านขายของชำ , อสม. , ผู้บริโภค มีวัตุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารสามารถพัฒนาร้านให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำมีความรู้ในการเก็บดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้าและสามารถดูวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและสามารถอ่านวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการตำบลรอบเมืองสะอาด สมาร์ท 3 ดี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในครัวเรือน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารสาวนตำบลรอบเมือง นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (คณะผู้บริหาร) ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต  ถือสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฏิภาณ แจ้งยุบล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และพนักงาน อบต. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้าน ขวัญใจ คาราโอเกะ หมู่ที่ 2 เพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ และ ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการ ซ่อมรถ หมู่ที่ 4 เพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต.ทั้ง 4 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ท่านกำนันตำบลรอบเมือง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ครั้งที่ 2) เป็นจำนวนเงินครัวเรือนละ 3000 บาท จำนวน 4 ครัวเรือน และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านเรือนให้ให้ครัวเรือนยากจน ดังนี้ นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ ม.1 นางทองขัน ชิตชาติ ม.2 นางสีนวล พัฒนะธีระกุล ม.3 และนางกลิ่น เพชรเมือง ม.4
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ให้ความรู้การทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆในเรื่องของกัญชา 3.กิจกรรมฟ้อนรำและการแสดงพื้นบ้าน 4. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหนองหลอดมาให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.207.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,976,776

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.