หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง คณะครู กศน.ต.รอบเมือง และจิตอาสาตำบลรอบเมือง ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยยังร่วมกันทำความสะอาดถนนโดยการเก็บขยะริมทาง เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์  1.ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย 2.สรุปแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อมและต้องการปฏิบัติตามกฎทรวงฯ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ "ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก" ณ ศาลา SML บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2. ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับอาสาสมัครบริบาล แพทยื รพ.สต.บ้านหนองหลอด และแพทยืโรงพยาบาล ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลรอบเมือง
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
งานสาธารณสุข ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลรอบเมือง ทำกิจกรรมครัวเรือนนำร่องคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน ทั้งหมด 4 หมู่บ้านในเขตตำบล        รอบเมือง  
งานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกให้กับประชาชนในเขต   ตำบลรอบเมือง  
งานสาธารณสุข ขอประชาสัมพัธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย ไปจนถึงการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลรอบเมือง
งานสาธารณสุข ขอเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งการลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมากที่สุด จะช่วยลดปัญหากลิ่นน้ำเสียจากการเก็บขนขยะ    
งานสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับนัก้รียนโรงเนรียนบ้านโนนกอก เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง    ที่เกิดจากการบริโภคอาหาร น้ำ น้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย            
งานสาธาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลอด       ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระยะเริ่มแรกของชีวิต จึงจัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเด็กไทยแข็งแรง เก่งดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่คนไทย 4.0 ในอนาคตต่อไป              
วันที่ 1 กันยายน 2565 งานสาธารรสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่        
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการลงพื้นมี่พ่นหมอกควันกำจัด     ยุงลายที่เป็นพาหนะของการเกิดโรคไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลรอบเมือง  ทั้งหมด 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่ 2. โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ        
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  นายก อบต.รอบเมือง และ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่เสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 4 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
 ???????? งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายขับเคลื่อนดำเนินงานกำจัดโรงไวรัสตับอักเสบ และส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา ในกรณีตรวจพบการติดเชื้อ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในบัญชียาหลักแห่งชาติและสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาให้มีความสอดคล้องในการดำเนินงานในปัจจุบันสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการตรวจสอบคัดกรองและการรักษาได้อย่างครอบคลุม       งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรที่สนใจเข้ารับการคัดกรองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกสิทธิ ????????????????????‍⚕
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว
กองการการศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,225

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.