ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 5 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสงค์รับเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางนลินี  ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกับ รพ.สต.หนองหลอด และทีมงาน อสม.บ้านโนนกอก ม.1 ได้นำผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่งต่อ รพ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาต่อเนื่อง จำนวน 1 ราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 17 มีนาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต ถือสมบัติ ผอ.กองช่าง นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางจันเพ็ง แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงาน อบต.รอบเมือง และ สอบต. ผู้นำหมู่บ้าน นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง บ้านโนนกอก จำนวน 5 ครอบครัว และ บ้านมอดินแดง จำนวน 4 ครอบครัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 (ช่วงเช้า) นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นางพินทอง บุญยราช รองนายกอบต. รอบเมือง ผร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต ถือสมบัติ ผอ.กองช่าง,นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,ส.อบต.,อสม. พนักงาน อบต.นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง บ้านโนนกอก จำนวน 3 ครอบครัว     (ช่วงบ่าย) นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นางพินทอง บุญยราช รองนายกอบต. รอบเมือง ผร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.รอบเมือง มอบถุงยาสามัญประจำบ้าน พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาโดยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.รอบเมือง
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นายสาลิน ศัพทานนท์ นำรถกู้ชีพ อบต.รอบเมือง ออกบริการประชาชนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก(ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ ม.2 ตำบลรอบมือง) จำนวน 4 ราย โดยมีเด็ก จำนวน 2 ราย และ ผู้ใหญ่ จำนวน 2 ราย จาก บ้านเลขที่ 301 หมู่ 2 นำส่ง ที่ คลีนิก ARI รพ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 4 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ บ้านโนนกอกหมู่1 2. นางทองขัน ชิตชาติ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่2 3. นางสีนวล พัฒนะธีระกุล บ้านกกบก หมู่3 4. นางกลิ่น เพชรเมือง บ้านมอดินแดง หมู่4
  วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกอบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ ผอ.กองการศึกษา,นางจันเพ็ง แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.,อสม. พนักงาน อบต.นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 6 ครอบครัว ประกอบด้วย บ้านขี้เหล็กใหญ่ จำนวน 3 ครอบครัว บ้านมอดินแดง จำนวน 3 ครอบครัว
แนวทางการดูผู้ติดเชื้อ COVID -19 และผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง 1. กรณี ค้นหาเชิงรุกในชุมชน หรือ เข้ามารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต. หากตรวจพบผล ATK บวก รพ.สต.คีย์ข้อมูลในระบบส่งให้ รพ.ชัยภูมิ จัดหาเตียงและรถรับผู้ป่วยเข้า รพ. สนามตามระบบ ผู้ป่วยกลับไปที่บ้านตนเอง รอรถโรงพยาบาลมารับ (ไม่ต้องไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ชัยภูมิ ซ้ำอีก) *** หากประชาชนมีผล ATK บวก ด้วยการตรวจด้วยตนเอง/อสม.เป็นผู้ตรวจ ให้ประสาน รพ.สต.ในพื้นที่เพื่อ ดำเนินการเข้าสู่ระบบการรักษา การรักษา ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม 5 วัน จากนั้น กลับมารักษาตัวเองที่บ้าน อีก 5 วัน (เพื่อลด การครองเตียงในโรงพยาบาล) 2. กลุ่มเสี่ยงสูง(HR) คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน 1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง - ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 3 วัน โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคหรือทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตาม การกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตัว ดังนี้ 1. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเอง ทุกวันเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจาก วันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามีไข้หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที 2 . แยกกักกันที่บ้านตนเอง(homequarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับ ผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พัก โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนเป็นเวลา 7 วัน 3. หลังจากกักตัวครบ 7 วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะ ที่หนาแน่น แต่สามารถไปทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา 3 วัน การเก็บตัวอย่าง การตรวจ ATK ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือ 6 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งกรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจ ซ้ำอีกครั้งในอีก 2 – 3 วัน หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย
วันที่ 20 ธันวาคม 2564  เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ บ้าน  ม.1,2,3,4 เพื่อเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล  ในการวางแผน แก้ไขปัญหา  ติดตาม และประเมินผล ขจัดปัญหาความยากจน ทุกช่วงวัย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโควิด-19 บ้านกกบก จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีผู้กักตัวทั้งหมด จำนวน 2 คน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างกักตัว 14 วัน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.207.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,976,812

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.