หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
  วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกอบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ ผอ.กองการศึกษา,นางจันเพ็ง แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.,อสม. พนักงาน อบต.นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 6 ครอบครัว ประกอบด้วย บ้านขี้เหล็กใหญ่ จำนวน 3 ครอบครัว บ้านมอดินแดง จำนวน 3 ครอบครัว
แนวทางการดูผู้ติดเชื้อ COVID -19 และผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง 1. กรณี ค้นหาเชิงรุกในชุมชน หรือ เข้ามารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต. หากตรวจพบผล ATK บวก รพ.สต.คีย์ข้อมูลในระบบส่งให้ รพ.ชัยภูมิ จัดหาเตียงและรถรับผู้ป่วยเข้า รพ. สนามตามระบบ ผู้ป่วยกลับไปที่บ้านตนเอง รอรถโรงพยาบาลมารับ (ไม่ต้องไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ชัยภูมิ ซ้ำอีก) *** หากประชาชนมีผล ATK บวก ด้วยการตรวจด้วยตนเอง/อสม.เป็นผู้ตรวจ ให้ประสาน รพ.สต.ในพื้นที่เพื่อ ดำเนินการเข้าสู่ระบบการรักษา การรักษา ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม 5 วัน จากนั้น กลับมารักษาตัวเองที่บ้าน อีก 5 วัน (เพื่อลด การครองเตียงในโรงพยาบาล) 2. กลุ่มเสี่ยงสูง(HR) คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน 1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง - ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 3 วัน โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคหรือทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตาม การกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตัว ดังนี้ 1. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเอง ทุกวันเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจาก วันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามีไข้หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที 2 . แยกกักกันที่บ้านตนเอง(homequarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับ ผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พัก โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนเป็นเวลา 7 วัน 3. หลังจากกักตัวครบ 7 วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะ ที่หนาแน่น แต่สามารถไปทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา 3 วัน การเก็บตัวอย่าง การตรวจ ATK ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือ 6 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งกรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจ ซ้ำอีกครั้งในอีก 2 – 3 วัน หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย
วันที่ 20 ธันวาคม 2564  เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ บ้าน  ม.1,2,3,4 เพื่อเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล  ในการวางแผน แก้ไขปัญหา  ติดตาม และประเมินผล ขจัดปัญหาความยากจน ทุกช่วงวัย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโควิด-19 บ้านกกบก จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีผู้กักตัวทั้งหมด จำนวน 2 คน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างกักตัว 14 วัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นายประจักร  ภักดีแก้วประธานศูนย์ LTC  นางพินทอง บุญยราช รองนายก ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็กใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านมอดินแดง อาสาสมัครบริบาลทั้ง 2 ท่าน และเจ้าหน้า อบต.รอบเมือง เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบแพมเพิลสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย มอบนมสำหรับผู้ป่วยฟอกไต จำนวน 1 ราย
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการกู้ยิมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ หรือโทร 044 056 550
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบเกียรติบัตร โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบชัย บุญอรนะ รางวัลชนะเลิศประเภทโซนสีม่วง และ รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานในการบำรุงดูแลรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติ. โดยมี นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสุวภา ตันเบ็ต. หัวหน้าสำนักปลัด รับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ.  
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 25564 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง (ออนไลน์)
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จำนวน 3 ราย
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
งานเลือกตั้ง 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ฯ จำนวน 20 ราย ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี สามารถยื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศกระทรวง พม.2563 หน่วยงานรับเรื่อง รวบรวมแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้ พมจ. ช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท
จดหมายข่าว คัดแยกขยะ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ท่านอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ บ้านโนนกอก หมู่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิพร้อมได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มเสี่ยง กักตัว Home Quarantine

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,274

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.