หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ( คุ้มอุดมสุขสายบ้านนายไสว  นาวิเศษ) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 (โค้งปลัดสุพรม) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข็มแข็งให้แก่จิตอาสาประจำตำบลรอบเมือง ให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น โดยมีจิตอาสาตำบลรอบเมือง เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ    2562 วันที่  26  เมษายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเด็กจมน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดให้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลรอบเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกแล้วทำให้น้ำท่วมขังถนนและไร่นาของประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและผู้นำชุมชนในตำบลรอบเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 1,700 ขวด
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลรอบเมือง ร่วมกันปลูกไผ่มงคล ตามโครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้น หน้าฝนปีนี้” ที่บริเวณสระหนองคลอง บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ปลัดอาวุโสและหน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
อบจ.ชัยภูมิ มอบเงินค่ายานพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล ให้แก่ นายวีระศักด์ ศรีหาพล ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กองสวัสดิการสังคม และกองช่างได้ออกสำรวจบ้านผู้พิการจำนวน 2 ราย เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน และขอรับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ หมู่ ที่2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ หมู่ ที่2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กองสวัสดิการสังคม ได้นำผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลาและสถานที่เดิมนะคะ
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและแกนนำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2562 และศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่5 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ หมู่ ที่2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่4 การให้ความรู้ทางโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และการทำอาหารเพื่อสุขภาพ การทำพร่าเต้าหู้ การทำแกงเรียง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,195

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.