หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2566 -2570)  ระหว่างวันที่  10 - 13  กุมภาพันธ์  2565  โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาตำบลรอบเมือง  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ซึ่งจัดประชุมประชาคมที่ศาลากลางบ้านแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านโนนกอก  หมู่ที่  1  วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2  และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้าน บ้านกกบก หมู่ที่ 3
วันที่  22  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการ  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
วันที่  6  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน หรือ “เยี่ยมยาม ถามข่าว ประจำปีงบประมาณ  2566  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนใน  ณ  ศาลา SML บ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้นำหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2  หัวหน้าคุ้ม  ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวน 70  คน
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนา(กิจกรรมการสานตะกร้า/การออกแบบผลิตภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 13 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยนายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินโครงการนั่น มีกลุ่มเป้าหมายโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร , ผู้ประกอบการร้านแผงลอย , ผู้ประกอบการร้านขายของชำ , อสม. , ผู้บริโภค มีวัตุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารสามารถพัฒนาร้านให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำมีความรู้ในการเก็บดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้าและสามารถดูวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและสามารถอ่านวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการตำบลรอบเมืองสะอาด สมาร์ท 3 ดี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในครัวเรือน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารสาวนตำบลรอบเมือง นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (คณะผู้บริหาร) ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต  ถือสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฏิภาณ แจ้งยุบล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และพนักงาน อบต. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้าน ขวัญใจ คาราโอเกะ หมู่ที่ 2 เพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ และ ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการ ซ่อมรถ หมู่ที่ 4 เพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต.ทั้ง 4 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ท่านกำนันตำบลรอบเมือง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ครั้งที่ 2) เป็นจำนวนเงินครัวเรือนละ 3000 บาท จำนวน 4 ครัวเรือน และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านเรือนให้ให้ครัวเรือนยากจน ดังนี้ นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ ม.1 นางทองขัน ชิตชาติ ม.2 นางสีนวล พัฒนะธีระกุล ม.3 และนางกลิ่น เพชรเมือง ม.4
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ให้ความรู้การทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆในเรื่องของกัญชา 3.กิจกรรมฟ้อนรำและการแสดงพื้นบ้าน 4. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหนองหลอดมาให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ประชาสัมพันธ์ เงินเพิ่มของผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) ครั้งแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท -ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 - ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 จะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจวัดกลุ่มปั้นเตาและต่ออายุใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นางสาววนิดา ไตรสูงเนิน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4
วันที่ 25 มิ.ย.65  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้  นางพินทอง บุญยราช รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีนายประจักร ภักดีแก้ว  รองนายก อบต.รอบเมือง  นายดำเนิน  บำรุงศร ประธานสภา   และสมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1ละลายพฤติกรรมโดยการร้องเพลงและเต้นเช่น เพลงชัยภูมิ เพลงโอ่งแก้ว กะลา กะละมัง 2กิจกรรมสายใยรักครอบครัว 3กิจกรรมบอกพฤติกรรมตามอายุ 4.แจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 5.ให้ความรู้ พรบ.ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้รับประสานจาก นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ อาสาบริบาลตำบลรอบเมือง ให้ออกรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง รับบริการจาก รพสต.หนองหลอด และนำส่งที่บ้านผู้ป่วย บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน 1.นายพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ 2.นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ อาสาบริบาลตำบลรอบเมือง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเมือง นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และ ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นางจันเพ็ง  แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด ได้ร่วมมอบ ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ สเปรย์กำจัดแมลง ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อออกแจกจ่ายตามครัวเรือนพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน  
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,179

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.